CTD - انبارداری

ما با بیش از 7000 مترمربع انبار پیشرو بازار درزمینهٔ انبارداری متوسط هستیم.

بهاندازه کافی بزرگ برای ارائه خدمات تخصصی توزیع و انبارداری با تمام جزئیات و بهاندازه کافی کوچک برای ارائه خدمات شخصی و انعطاف پذیر به گروه هدفمان شرکتهای کوچک و متوسط.


دید کلی امکانات و خدمات ما:

امکانات انبارداری:

 • حدود 3000 مترمربع انبار با قفسههای بلند
 • حدود 3000 مترمربع انبار بلوکی
 • حدود 500 مترمربع برای مدیریت اقلام مرجوعی
 • حدود 500 مترمربع برای بسته بندی و چیدن
 • حدود 1000 مترمربع فضای آزاد برای اقلام حراجی
 • 3 ورودی انبار
 • 10 ورودی کامیون با رمپ بارگیری
 • 4 دروازه همسطح با زمین، یکی به ارتفاع 4.02 متر
 • مدرنترین EMA و BMA
 • نظارت تصویری
 • مدیریت الکترونیکی انبار

خدمات:

 • توزیع
 • انتقال بار از وسایل نقلیه
 • بارگیری ضربدری
 • بسته بندی
 • بسته بندی حمل و نقل مناسب باربری هوایی و دریایی
 • بارگیری کانتینر مطابق IMO
 • اقلام حراجی

شاخص ها 2015

بارهای کمسیونی

کانتینر پاک شده/پرشده TEU

تناژ بار منتقل شده بین وسایل نقلیه