CTD- خدمات خارج از فرودگاه

%100 سرویس، 100% تخصص، 100% کیفیت

ما از زمانی که در سال 2011 بهعنوان ارائه دهنده خدمات "کامیون رانی برای حمل و نقل هوای نزدیک" در شعبه فرودگاه دوسلدورف (DUS) شروع به کار نمودیم، مرتباً در 5 سال گذشته تخصص اصلی خود را گسترش داده و امروزه یکی از معدود شرکتهای فعال در فرودگاه دوسلدورف هستیم که دامنه کاملی از خدمات "خارج از فرودگاه" را یکجا ارائه میدهیم.

ما نماینده مجاز اداره ملی هوانوردی به شماره DE/RA/00878-02 هستیم.


دید کلی خدمات ما:

باربری: (ایمن شده)

 • حمل بار هوایی در فواصل نزدیک (شعاع 200 کیلومتری DUS)
 • باربری DGR
 • حمل و نقل با تنظیم دما
 • حمل بار سنگین و بیش از حد عریض (عرض پایین 3.5 متر)
 • سفرهای ویژه ملی و بینالمللی
 • خط روزانه FRAU
 • باربری

انبار:

 • انبار ایمنی بارهای هوایی خنثی به مساحت 3700 مترمربع
 • آماده سازی بار هوایی برای شرکتهای باربری
 • کنسول
 • بارگیری ضربدری
 • آماده سازی بارهای سنگین و بیش از حد طولانی
 • انبار سازی اضطراری شبانه روزی
 • گروههای بارگیری سیار

تجهیزات ایمنی:

 • ایکس ری (180×145 سانتی متر)
 • جست و جوی دستی
 • ETD

DGR:

 • تهیه مدارک همراهی DGR/IMO/ADR
 • کنترلهای قبلی و مجدد
 • بسته بندی بر اساس مقررات IATA
 • مشاوره DGR در محل

آماده سازی مدارک:

 • سفرهای دورهای (4×روزانه)
 • گواهی گمرک
 • مهروموم بار
 • گمرک دیرهنگام
 • آماده سازی ZA شمال
 • تهیه مدارک صادرات
 • تهیه AWB
 • برچسب زنی
 • دریافت مدارک واردات

شاخص ها 2015

23320

حمل و نقل بار هوایی

648785

قطصلح بسته بندی شده

50440

تن