تاریخچه: از زمان تأسیس تا امروز

 • 01.01.2011
  آغاز به کار CTD: تأسیس شرکت Cargo Truck direct CTD UG در Hannover/ Laatzen: سفرهای ویژه ملی و بینالمللی
 • 01.05.2011
  اولین گام در توسعه: افتتاح دفتر دوسلدورف (Spielberger Weg 70): خدمات خارج از فرودگاه (حمل و نقل بار هوایی در مسافتهای نزدیک)
 • 01.03.2012
  ما شرکت خود را بیشتر توسعه میدهیم: افتتاح دفتر برمن: سفرهای ویژه ملی و بینالمللی
 • 01.03.2014
  شعبه Hannover/ Laatzen تعطیل میشود
 • 01.05.2014
  فتر دوسلدورف خیلی کوچک است: انتقال به Ratingen, Brandenburger Str. 40، با 1700 متر مربع فضای انبار
 • 01.02.2015
  به دلیل توسعه شرکت افزایش فضای انبار به 3700 مترمربع الزامی است. بهعلاوه این شعبه اهمیت روز افزونی مییابد: سهیم نمودن سایر شرکتهای باربری هوایی بهعنوان زیرمستاجر
 • 01.04.2015
  مرکز Aircargo Center Ratingen بیش از پیش رشد میکند: سهیم نمودن سایر شرکتهای باربری هوایی بهعنوان زیرمستاجر
 • 01.07.2015
  مساحت انبار در مدت کوتاهی به 7000 مترمربع افزایش مییابد
 • 26.02.2016
  تغییر مدل تجاری از UG به GmbH
 • 01.06.2016
  راه اندازی دو بخش تجاری جدید، اخبار را دنبال نمایید!
 • 05.01.2017
  افتتاح اردوگاه ماهواره ای ما در ویتن (10000 متر مربع)
 • 01.02.2017
  مجموعه ای از یک فورواردر حمل و نقل هوایی پنجم